Grand Seiko 4522-8000 Toshiba 1971

Grand Seiko 4522-8000 Toshiba 1971

    ¥0Price